JASANGARRITASUN TXOSTENA 2023

FINANTZA ETA AURREKONTU ADIERZLEAK

Cash flow-aren bilakaera

Cash-flow 2023: 1.274.000 €

Emaitzen bilakaera

Zerga ondorengo emaitzak: 1.174.558 €

Egoera-balantzea

AKTIBOA 2023 2022
Aktibo ez Arrunta
Ibilgetu materiala 4.784.480 4.843.692
Finantza ibilgetua 350 350
AKTIBO EZ ARRUNTA GUZTIRA 4.784.830 4.844.042
Aktibo Arrunta
Zordunak 324.688 226.479
Ekitaldi epe Finantza inbertsioak 16.990.758 16.326.503
Ekitaldi amaierako doikuntzak 23.038 18.243
Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliakideak 53.7160 256.953
AKTIBO ARRUNTA GUZTIRA 22.660.474 21.672.220
ONDARE ETA PASIBOA 2023 2022
ONDARE GARBI
Baliabide propioak
Kapital harpidetua 5.636.178 5.636.178
Erreserbak 14.559.552 14.173.929
Ekitaldiko Emaitza 1.174.558 771.245
Baliabide-Propioen Guztira 21.370.288 20.581.352
ONDARE GARBI GUZTIRA 21.370.288 20.581.352
PASIBO ARRUNTA
Beste finantziario pasiboak 575.887 543.212
Taldeko Enpresekin zorrak 1.099 2.576
Hartzekodun kometzialak 465.835 307.613
Beste zor ez komertzial batzuk 55.842 45.254
Epe laburreko zorra 8.126 6.877
Ekitaldi epe laburrera 183.397 185.336
PASIBO ARRUNTA GUZTIRA 1.290.186 1.090.868
ONDARE GUZTIRA+PASIBOA 22.660.474  21.672.220